گلهای زندگی

دوستتان داریم تا بی نهایت

7ابان 95

روز جمعه 7 ابان 95 تونستی دستت رو بگیری به بابا وبایستی بعدش هم رفتی دستت رو گرفتی به مبل و ایستادی و خیلی خودت هم خوشحال شده بودی و صدادار می خندیدی
8 آبان 1395

اولین ها

از روز 24 مهر کامل چهار دست و پا میری البته قبلش حدود دو ،سه هفته هم میتونستی بری اما یه چیزی بین سینه خیز و چهار دست و پا  از 28 مهر خودت از حالت خوابیده به حالت نشسته در میای 
29 مهر 1395